دلنوشت

بافت تاریخی شهر یزد


خلاصه :

شهر یزد یکی از گرم ترین شهر های ایران است که به دلیل همین آب و حوا دیوار ها از آجر و کاه گل میباشد.

{باد گیر} از وسایل هایی که با کاه و گل ساخته شده که اگر کم ترین بادی آمد باد را بگیرد و به داخل خانه متصل کند .

ببخشید اگر کم بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران