بخش نوشته‌های تقی اله یاری

تصاویر منتخب کاربران


فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته سیزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته سیزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته دوازدهم+کلیپ و شعر کاربردی(پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته دوازدهم+کلیپ و شعر کاربردی(پایه چهارم)

کاردستی با وسایل دور ریختنی توسط دانش آموزان چهارم

کاردستی با وسایل دور ریختنی توسط دانش آموزان چهارم

👈اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان👉

👈اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان👉

👈اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان👉

👈اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان👉

👈اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان👉

👈اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان👉

👈اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان👉

👈اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان👉

👈اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان👉

👈اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان👉