۱۳۶۴۵
۲۰

-- کتاب خوانده‌ام

۶۶ محتوا

۴۲۳ دیدگاه

۴ فیلم

۴۴ عکس

۱۸ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

نرم‌افزار باغچه
سواد رسانه‌ای شماره ۳۸
شماره ۳۴ هفته نامه سواد رسانه ای منتشر شد.

...