بخش گاندو۱
تصاویر منتخب کاربران


دیکته ی شب

دیکته ی شب

دیکته نظامی

دیکته نظامی

روانخوانی درس سوم -خرس کوچولو

روانخوانی درس سوم -خرس کوچولو

دقّت زبل خانی!

دقّت زبل خانی!

روانخوانی درس پنجم - چوپان درست کار

روانخوانی درس پنجم - چوپان درست کار

روانخوانی درس هفتم - دوستان ما

روانخوانی درس هفتم - دوستان ما

دقّت زبل خانی!

دقّت زبل خانی!

دقت شماره 4

دقت شماره 4

روانخوانی درس نهم - زیارت

روانخوانی درس نهم - زیارت

روانخوانی درس دهم - هنرمند

روانخوانی درس دهم - هنرمند