دوره‌ها و برنامه‌ها

پایه هفتم، یکشنبه ها، گروه یک

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰۷:۰۰

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ظرفیت دوره: ۱۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۱,۰۰۰ تومان

دومین جلسه اولیای پایه ی چهارم ساعت 14:15 روز سه شنبه 1402/08/30

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴:۱۵

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ظرفیت دوره: ۱۳ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۳ نفر
رایگان

دومین جلسه اولیای پایه ی چهارم ساعت 08:15 روز سه شنبه 1402/08/30

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰۸:۱۵

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ظرفیت دوره: ۱۳ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۲ نفر
رایگان

دومین جلسه اولیای پایه ی چهارم ساعت 14:15 روز یک شنبه 1402/08/28

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۴:۱۵

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

ظرفیت دوره: ۱۳ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۱ نفر
رایگان

دومین جلسه اولیای پایه ی چهارم ساعت 08:15 روز یک شنبه 1402/08/28

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰۸:۱۵

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

ظرفیت دوره: ۱۳ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۰ نفر
رایگان

جلسه اولیای پایه ششم ساعت 8:05

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰۸:۰۵

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

ظرفیت دوره: ۱۷ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۷ نفر
رایگان

جلسه اولیای پایه ششم ساعت 9:15

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰۹:۱۵

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

ظرفیت دوره: ۱۷ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۹ نفر
رایگان

جلسه اولیای پایه ششم ساعت 10:25

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۰:۲۵

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

ظرفیت دوره: ۱۷ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۲ نفر
رایگان

جلسه اولیای پایه ی چهارم ساعت ۸:۱۵ روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰۸:۱۵

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

ظرفیت دوره: ۱۳ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۲ نفر
رایگان

جلسه اولیای پایه ی چهارم ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۴:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

ظرفیت دوره: ۱۳ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۳ نفر
رایگان

پسران

دختران