آموزش

بازی با چاشنی کارگروهی

افزایش مهارت ها به وسیله بازی

افزایش سرعت ، دقت و تمرکز


خلاصه :

کامل کردن تاتمی ها در کمترین زمان ...

هوالمستعان

بازی با چاشنی کارگروهی

بچه ها به 4 گروه تقسیم شدند سپس هر گروه کامل کردن یک تاتمی را برعهده گرفت...

در این بازی مهارت کارگروهی ، افزایش تمرکز و افزایش سرعت دست از اصلی ترین اهداف بود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران