ترس

هر احساس منفی ،فرصتی برای رشد است.


۲۶ آذر ۱۳۹۸ / ۱۲:۵۳:۰۴
۱۵۵

هر احساس منفی ،فرصتی برای رشد است.  

هر احساس منفی ،فرصتی برای رشد است.

اگر احساس ترس ،تاسف ،گناه ،و ناراحتی نمی کردیم،آدم آهنی بدون احساس و بی خیالی بیش نبودیم. ولی از آنجا که انسانیم،احساس داریم وهر چه انسان تر باشیم.تواناییمان برای تجربه احساسات مثبت و منفی بیشتر است .پس اجازه دهید ببینیم چه چیزی می توانیم از چند احساس منفی متداول یاد بگیریم.

 

ترس

مقدار مناسبی ترس ، ما راحمایت می کند.ترس ما را در مقابل خطرات جسمی و روانی حمایت می کند.گر چه مقدار افراطی  آن ما را فلج و یا ازدرک واقعییت نا توان می سازد.به دست آوردن ارزش مثبت ترس بدون به زانو در آمدن در مقابل افراط آن، بر عهده خود ماست.ترس اگر شما را از داشتن احساسات مثبت زندگی مانند شادی ،دوستی، واحساس رضایت بازدارد،افراطی است.ماتقریبا همیشه از چیزی می ترسیم.هر گاه احساسی منفی به ما دست می دهد،بی نهایت سودمند است.از خود بپرسم :«ازچه میترسم؟» مشخص کردن ترس گام بسیار مهمی در هدایت احساس به وسیله منطق،عمل،یا هر دوی آنهاست.بعضی از انواع مختلف ترس که به ما کمک می کند،در زیر آمده است .در همه آنها ،مقدار بسیار زیاد ترس برای ما خطرناک است، ما حد متعادلش به ما کمک می کند که بهتر زندگی کنیم.

 

ترس از دادن سلطه-به ما کمک می کند گام های لازم را در راه کسب مجدد حس سلطه خود را در زندگی بدست آوریم .

ترس ازشکست – به ما کمک می کند اهداف خود را به انجام رسانیم.انگیزه آماده شدن ،سازماندهی ،و ادامه دادن را به ما می دهد.

ترس از تنها شدن –به ما کمک می کند با دیگران سازش داشته باشیم .

 

ترس از ناشناخته ها -به ما کمک می کند احتیاط های معقولی داشته باشیم و ما را از خطر کردن غیر معقول بر حذر می دارد.

ترس از وابستگی – به ما کمک میکند تواناییهای خود را گسترش دهیم و به خود متکی باشیم.

 

 

 

منابع و مآخذ:نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.