رویدادهای عمومی

اهمیت وقت گذاشتن برای نشست خانوادگی

نشست خانوادگی


خلاصه :

نشست های خانوادگی شیوه ای خوب برای انتقال دادن احساسات مثبت به کودکان و مشارکت دادن آن ها در یافتن راه حل هاست.

نشست های خانوادگی شیوه ای خوب برای انتقال دادن احساسات مثبت به کودکان و مشارکت دادن آن ها در یافتن راه حل هاست.

نشست های خانوادگی درهفته در بسیاری از خانواده ها یک سنت خانوادگی است که برای کودکان احساس سلامتی ، خود اتکایی،اهمیت،و تعلق به همراه می آورد.دستاوردهای دیگر این نشست ها عبارت اند از احترام متقابل ،تجربه حل مسله ،سرم گرم شدن خانواده،و نیز داشتن خاطره های شاد .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران