رویدادهای عمومی

تشویق در برابر انتقاد


خلاصه :

تشویق در برابر انتقاد انتقاد درلغت به معنی جدا کردن درست ازنادرست است ومعمولا بابرجسته سازی نقاط ضعف مخاطب انجام می شود.  

تشویق در برابر انتقاد

انتقاد درلغت به معنی جدا کردن درست ازنادرست است ومعمولا بابرجسته سازی نقاط ضعف مخاطب انجام می شود.به همین دلیل است که انتقاد راه خوبی برای کمک کردن به اصلاح رفتار کودکان نیست. منظوراین نیست که نباید بگذارید کودکان بفهمند درچه چیزنیازبه پیشرفت دارند،منظور این است که برای رسیدن به رفتارخوب،نباید احساس بدی درآنها ایجاد کنید.یک روش موثربرای تشویق کودک به رفع نقاط ضعفش پرسیدن این سوال است(فکرمی کنی درچه زمینه هایی قوی هستی وخوب عمل می کنی؟)معمولا کودکان نقاط قوت خود را خوب می شناسند،بدون اینکه لازم به گفتن باشد.درباره نقاط ضعف نیزاگراحساس نیازبه پیشرفت ازجانب خودشان باشد موثرتراست. از کودک بپرسید:( دوست داری چطور پیشرفت کنی؟برای رسیدن به هدف هایت چه چیزی لازم داری؟)سپس می توانید با فکرپرانی،به آنها کمک کنید راه های پیشرفت را پیدا کنند.این کاربه کودکان ارزش تعیین هدف وخود ارزشیابی را آموزش می دهد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران