مقالات

برتری جویی در کودکان


خلاصه :

برتری جویی در کودکان والدین برتی جومی توانند الگوی بسیار خوبی برای کسب موفقیت باشند.

برتری جویی در کودکان

والدین برتی جومی توانند الگوی بسیار خوبی برای کسب موفقیت باشند.آن ها اغلب می توانند مشوق افزایش کیفیت باشند وبرای برانگیختن افراد درحرکت  به سوی کمال مستعد باشند ولی گاهی کودکان این گونه افراد،درمقابل انتظارهای بالای والدین یا معلمانشان خود را بی کفایت وناتوان می بینند .

آموزه های تربیت سالم می توانند به این بزرگسالان کمک کند تا انتظار بیش ازحدشان ازکودکان را فروبنشانند.برتری خواهی بیش ازحد این والدین ،اغلب به جای این که اشتیاق به موفقیت را در بچه ها تقویت کند ، موجب القای حس بی کفایتی درآنها می شود.بزرگسالان برتری جووقتی مؤثرترخواهند بود که تلاش کنند تا اصرارزیادشان به درست ترین وبهترین بودن را کم کنند و مهارت های وارد شدن به دنیای کودکان را تمرین کنند تا بفهمند چه چیزی برای کودکان اولویت دارد. آنها بهتراست به یاد داشته باشند برای انجام کارها ،بیش ازیک راه درست وجوددارد وهمیشه اطمینان یابند که عشق بی قیدوشرطشان به کودک منتقل شده است.چه خوب است اگرآن ها یا د بگیرند الگویی برای مفهوم با شند که(اشتباه ها فرصت های فوق العاده ای برای یادگیری اند.)و سعی کنند درحل مسایل،نظرکودکشان را بشنوندوقبول کنند گاهی اوقات بزرگسالان برتری جوآن قدربرهدف نهایی تمرکزمی کنندکه لذت فرایند را کامل ازدست می دهند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران