جریان متناوب


خلاصه :

جریان متناوب و مبدل ها

جریان متناوب  نسبت به زمان به صورت سینوسی تغییر می کند.

پسران

دختران