بخش رویدادهای مدرسه

تصاویر منتخب کاربران


گزارش تکمیلی مسابقه ۱۳ آبان

گزارش تکمیلی مسابقه ۱۳ آبان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

شروع مسابقات ورزشی دبیرستان میزان

شروع مسابقات ورزشی دبیرستان میزان

شروع مسابقات ورزشی دبیرستان میزان

شروع مسابقات ورزشی دبیرستان میزان

صبحانه های میزانی

صبحانه های میزانی

صبحانه های میزانی

صبحانه های میزانی

مسابقات ورزشی دهه فجر

مسابقات ورزشی دهه فجر