رویدادهای عمومی

راه حل مداری (تکیه بر راه حل ها)


خلاصه :

راه حل مداری تکیه بر راه حل ها برای تغییردادن رفتاروشروع به استفاده ازراه حل ها،باید رفتارومهارت هایتان را کمی اصلاح کنید،اصلاح های کوچکی که تغییرهای بزرگی به دنبال دارد.

راه حل مداری تکیه بر راه حل ها

برای تغییردادن رفتاروشروع به استفاده ازراه حل ها،باید رفتارومهارت هایتان را کمی اصلاح کنید،اصلاح های کوچکی که تغییرهای بزرگی به دنبال دارد.وقتی به طرز تفکرمعینی عادت کرده باشید،حتی تغییرهای خیلی جزیی برایتان مشکل است،ولی همین که این تغییرها اعمال شوند،آن موقع با خود خواهید گفت:(چرا قبلا به این فکر نیفتاده بودم؟)وسپس همه چیزآسان به نظرخواهد رسید.

تاکید تربیت سنتی به این است که بچه ها یاد بگیرند چه کارباید بکنند وچه کار نکنند،چون کسی قبلا این طورگفته است.تاکید تربیت سالم براین است که بچه ها بیاموزند چه کاربکنند.چون فرصت دارند درباره هروضعیتی فکرکنندوبا پیروی ازاصولی ماننداصل احترام وسودمندی راه حل های پیدا کنند.

آن ها شرکت کننده های فعال فرایند هستند نه دریافت کنندگان منفعل آن.بچه ها شروع به انتخاب رفتارهای بهترمی کنند،زیرا این کاربه نظرشان منطقی می رسدو ازاین که با آنها با احترام رفتارمی شودوآنها نیزبا دیگران محترمانه رفتارمی کنند،احساس خوبی دارند.

وقتی ما برراه حل ها تکیه می کنیم،بچه ها یاد میگیرند چگونه با دیگران به تفاهم برسندوضمنا ابزارهای پیدا می کنند تا درچالش بعدی ازآنها استفاده کنند،اگر دفعه بعد هم موفق نشوندازتجربه شان استفاده کنند،بالا خره یاد می گیرند.چالش اصلی این است که بزرگسالان این عقیده غلط را رها کنندکه (اگرآزار ببینیم بهتر یاد می گیریم ). علت اینکه من بارها این مطلب را تکرارمی کنم این است که رنجاندن بچه ها برای آموزش درست وغلط به آنها ،درفرهنگ ما ریشه دار شده است.

تکیه برراه حل ها ،درمقایسه با تکیه برتنبیه وحتی تکیه بر پیامدهای منطقی ،جوخانوادگی و کلامی بسیارمتفاوتی را می سازد. راه حل مداری،اندیشه و رفتار شما را تغییرمی دهدو درنتیجه،اندیشه و رفتارکودکانتان را نیزتغییرخواهد داد.

درون مایه راه حل مداری این است:مشکل چیست؟راه حل کدام است؟کودکان راه حل یاب های فوق العاده ای هستند ووقتی بزرگسالان برای آموزش آن ها وقت صرف می کنند و به آن ها فرصت استفاده ازمهارت های حل مسله را می دهند،نظریه های خلاقانه بسیاری ارایه می کنند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران