قدرت طلبی در کودکان


۲۶ اسفند ۱۳۹۸ / ۲۱:۵۸:۳۶
۲۳۱


قدرت طلبی بی جا به خاطرداشته باشید قدرت چیزبدی نیست.فقط ممکن است به جای آن که درراه سازندگی صرف شود درراه تخریب به کار افتد.

قدرت طلبی بی جا

به خاطرداشته باشید قدرت چیزبدی نیست.فقط ممکن است به جای آن که درراه سازندگی صرف شود درراه تخریب به کار افتد.

-هنگام جنگ قدرت،خودراعقب بکشیدتااوضاع آرام شود،سپس یک یا چند کارذیل رابکنید:

-بپذیرید که شما نمی توانید بچه ها را به انجام دادن هرکاری وادارکنید.با کمک گرفتن ازآنها راه حلی پیدا کنید تا برای هردوطرف مفید باشد.

-کارتان با برگزاری یک جلسه حل مسئله دنبال کنید یکی یکی مسائل را بررسی کنید.

-بچه ها را به سمتی سوق دهید که ازقدرتشان به شیوه ها ی سازنده استفاده کنند.

-بچه ها را درپیدا کنند راه حل های مفید مشارکت دهید.

-درخصوص کاری که خودتان بخواهید بکنید تصمیم بگیرید نه کاری که می خواهید کودک را واداربه انجام آن کنید.(هر وقت همه آماده بودند،من درس را ادامه می دهم )من فقط لباسهای را می شویم که داخل سبدند،نه آنهایی را که روی زمین پخش و پلا شده اند.(می زنم بغل وکنارجاده توقف می کنم تا شما دست ازکتک کاری بردارید.)خیلی مهم است که این کارها با مهربانی وقاطعیت هم زمان انجام شود خصوصا اگربا دهان بسته ،یعنی بدون یادآوری کردن وموعظه کردن انجام شود،تاثیری دوچندان دارد.

-برنامه ای تنظیم کنید که طبق آن با کودکتان به طورویژه وقت بگذرانید.درمدرسه نیز هرازگاهی وقت ویژهای را به شاگردانتان اختصاص دهید.

-با مشارکت بچه ها برنامه تهیه کنید وسپس اجازه دهید که برنامه رئیس باشد.

-بین چند گزینه محدود حق انتخاب بدهید.

-از بچه ها بخواهید مشکلاتشان را در نشست های کلاسی مطرح کنندیا در دستور کار نشست های خانوادگی قراردهند.

-محبت و توجه خود را به زبان بیاورید.نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.