دلنوشت

چگونه در سایت مطالب بزایم


خلاصه :

شما بالا سمت چپ سه تا خط است آن را بزنید و روی محتوا بزنید و بعد روی محتوای جدید بزنید و آن را کامل کنید و بعد روی  منتشر شده ی نهایی بزنید و بعد روی انتشار بزنید

و بعد محتوای شما درست می شود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

لطفا نظرات خود را بنویسید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

اصلا خوب نبود

هیچ توضیحی به جزء مرحله آخر ندادی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

ببین تو وقتی وارد سایت می شوی سه تا نقطه دار اون رو بزن و ..... دیگر توضیحات بیشتر آن بالا
🖕🖕🖕👆👆👆

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این ها را من بلد بودم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران