دلنوشت

اسراف

اسراف چیست و چه فرقی با تبذیر دارد


خلاصه :

اسراف چیست و چه فرقی با تبذیـــــر دارد

خداوند در قرآن فرموده : اسراف کاران برادران شیاطین هستند می خواهیم بدانیم اسراف چیست تا آن را انجـــــــام ندهیم

پیارسال
لــــطـفـا در نظر سنجی شرکت کنید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
باشه من شرکت کردم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
ممنون از نظرتون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران