۰۳ بهمن ۱۳۹۶ / ۱۳:۱۷:۵۹


مورچه آفریدی خدا هست

مورچه آفریده ی خدا هستangelمورچه می تواند ده برابر خود را بلند کندangelواقعا این همه توانایی از کجا آمده استangel

منابع و مآخذ:نمایش دیدگاه‌های بیشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.