دلنوشت

دنیای طوطی ها


خلاصه :

طوطی پرنده ای کنجکاو و باهوش است.  طوطی هرچیزی را به سادگی نمی خوردابتدا انهارا در دهانشا مزه می کند و می فهمد که ایا ان ماده خوراکی است یا خیر؟ طوطی ها می تواننداز صدای انسان به هنگام حرف زدنشان تقلید می کنند

طوطی پرنده ای باهوش کنجکاو است . طوطی پرنده ای پر سر و صدا است.

طوطی ها به همراه گروهی از کلاغ هابه عنوان باهوش ترین پرندگان محسوب می شود.

قدرت  تقلید صدای انسان انهارا به عنوان موجوداتی اهلی در اورده است.

طوطی هرچیزی را به سادگی نمی خورد ابتدا ان را در دهانش مزه میکند و می فهمد که ایا ان ماده خوراکی است یا خیر؟

زمانی که می گوییم طوطی ها و بعضی  از پرنه های دیگرمی توانند حرف بزنند منظورمان این است می تواننداز صدای انسان به هنگام حرف زدنشان تقلید کننداما توجه داشته باشید که

پرنده ها واژه های تقلید شده رابرای انتقال دادن احساسات با اندیشه ها یا گرفتن چیز هایی که مورد نیازشان به زبان نمی آورند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران