محتوای درسی

فعالیت ریاضی

الگو


خلاصه :

فعالیت ریاضی همراه با بازی ...

به نام خدا

تمرین الگو به صورت گروهی

هر گروه یک قطار الگو را انتخاب می کند و باید  مسیر این قطار را با پیدا کردن اعداد های آن کامل کنند.
این فعالیت به چند شکل مختلف انجام می شود .

پیارسال
عالی و خداقوت

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران