بدون مجموعه

فعالیت ریاضی

تقریب


خلاصه :

فعالیت ریاضی....

به نام خدا

در این فعالیت بچه ها باید در زمان های مختلف  تقریب یک عدد را بدست آورند.

هر گروه به صورت چرخشی یک محور را انتخاب می کند و باید در زمان مشخص هر تعداد که می تواند اعداد های روی زمین را برای محور خود پیدا کند.

عالی آقا برز کار

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران