بدون مجموعه

فعالیت ریاضی

تقریب ۲


خلاصه :

فعالیت ریاضی....

به نام خدا

تقریب: تمرین روی محور 
در این فعالیت نوآموزان باید اعدادی که دوستانش روی کاغذ نوشته ان را روی محور خود از طریق مفهوم تقریب نشان دهد و در انتها  هر کسی فعالیت دوست خود را بررسی  می کند و در صورت دیدن اشتباه به او اطلاع می دهد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران