بدون مجموعه

فعالیت ریاضی

تقارن


خلاصه :

فعالیت ریاضی.......

به نام خدا
 نواموزان در این فعالیت قرار است با اشکال هندسی تقارن بسازند.

در مرحله اول هر نوآموز یک شکل با خط تقارن می سازد و خط تقارن ان ها را باید توضیح دهد.
در مرحله دوم هر گروه یک خط تقارن  جلوی ان ها وجود دارد با هم گروهی خود باید یک سمت خط یک شکل بسازد و در انتها با گروه های دیگه جای خود را عوض می کنند و باید قرینه شکل انها را بسازند.
در مرحله سوم این این تقارن در چهار قسمت باید ساخته شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران