رویدادهای عمومی

درس هفتم (اگر تمام شود) آشنایی با انواع حالت های سوخت و احتمال اتمام آنها

کلاس علوم

پایه دوم


خلاصه :

مطالبی که باید دانش آموزان در انتهای این درس از کلاس علوم فرا بگیرند شامل : آشنایی با بنزین/سوخت ، جایگاه سوخت ، هوای پاک ، انواع سوخت ، احتمال اتمام پذیری سوخت و آشنایی با انرژی های جایگزین

بسم الله الرحمن الرحیم
در کلاس علوم این هفته چه گذشت
درس هفتم ( اگر تمام شود....)
مطالبی که باید دانش آموزان در انتهای این درس از کلاس علوم فرا بگیرند شامل : آشنایی با بنزین/سوخت ، جایگاه سوخت ، هوای پاک ، انواع سوخت ، احتمال اتمام پذیری سوخت و آشنایی با انرژی های جایگزین
مرحله ی اول : صحبت و گفتگو با تمامی دانش آموزان در رابطه با انواع حالت های سوخت و بیان مثال هایی از آنها

مرحله ی دوم : آتش زدن سوخت مایع در سه حالت و گفتگو در رابطه با آنها
مرحله ی سوم : آتش زدن سوخت جامد و صحبت در مورد آنها

مرحله چهارم : آتش زدن سوخت به حالت گازی و مقایسه هر 3 حالت

مرحله پنجم : ترکیب 70 سی سی الکل و 30 سی سی آب و تجربه فراگیران با آتش زدن دست خود با این آتش سرد که خطری ندارد ولی پر از جذابیت است

*اصل آموزش مبتی بر تلاش(یادگیری اکتشافی)
*اصل شادابی و نشاط
*آموزش بر مبنای یادگیری فعال

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران