رویدادهای عمومی

ریاضی

ریاضی دوم


خلاصه :

مفهوم اندازه گیری.. آموزش جمع و تفریق عددهای سه رقمی بدون انتقال و با روش فرآیندی

اصل توجه به تفاوت های فردی

اصل شادابی و نشاط

آموزش گفت و گو محور و مرحله ای جمع و تفریق سه رقمی فرآیندی...

درک مفهوم اندازه گیری با مدل ها و روش های مختلف.مقایسه واحد های اندازه گیری.

نیاز به واحد اندازه گیری دقیق و آماده سازی برای معرفی سانتی متر

آموزش استفاده از جدول اعداد سه رقمی برای جمع و تفریق دو عدد سه رقمی

بازی ریاضی:بازی چند مرحله ای اندازه گیری طول شکل های مختلف

گسترده نویسی از طریق شکل و مقایسه اعداد

مهارت باز کردن دسته ها و تبدیل دسته های صدتایی به دسته ی ده تایی

مهارت استدلال عددی...

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران