رویدادهای مدرسه

هفته سوم

اردو تابستانی


خلاصه :

گزارش اردو تابستانی هفته سوم

دوشنبه ۱۹ تیر
کلاس فوتبال: پاس کاری
بچه ها چند حلقه زدند و در این حلقه ها به هم پاس کاری می کردند
بعد کار با توپ فوتبال بازی کردند 
اهداف : تقویت مهارت‌ کار با توپ کنترل توپ و دادن پاس های هدفمند 
اصل : شادی و نشاط ، 
کلاس رباتیک : ساختن هلیکوپتر
بچه ها سعی کردند المان صندلی را به کابینی که آدمک قرار می گیرد وصل کنند بعد المان شماره ۶ رو به صندلی وصل کنند المان شماره دم هلیکوپتر را تشکیل می دهد 
با وصل کردن ۲ المان ۲ سوراخه به دوطرف کابین و المان ۴ سوراخه به آن ۲ المان ۲ سوراخه پایه های هلیکوپتر ساخته می شود
 کلاس ژیمناستیک: بازی پرش با ۲پا بر روی ترامپلین و بازی حمل توپ
بچه ها ۲ گروه شدند دونفری بادکنک رابین بدن خودشان بدون کمک دست قرار می دادند و جلو می رفتند بعد رسیدن به توپ  توپ را بین خود قرار داده و بر می گشتند
بچه ها در بازی بعد صف ایستادند و به ترتیب بر روی ترامپلین کوچک می پریدند
اهداف: دقت و تمرکز ، تقویت عضلات مختلف بدن 
اصل : شادی و نشاط
کلاس سفال : ساختن فیل
بچه ها ۲تا گلوله بزرگ درست کردند و با نصفه ی خلال سر فیل را به  بدنه وصل کردند با کمک ابزار بین سر و بدن را تراش دادن و با کمک دست به هم وصل کردن با دو گلوله کوچکتر گوش های فیل را وصل کردند 
با درست کردن مار کوچکی دم فیل و خرطوم فیل را درست کرده و نصب کردند
اهداف : دست ورزی ، درست کردن جسمه ی حیوانات 
اصل : شادی و نشاط 
چهارشنبه ۲۱ تیر 
کلاس رباتیک : کار با نقشه
بچه ها به کمک نقشه وسیله ای که دوست داشتن رو انتخاب کردند بعد به کمک نقشه و هر مرحله و قطعات هر مرحله وسیله ی خود را تا آنجایی که می توانستند درست کردند
اهداف : یادگیری نقشه خوانی دست ورزی و تقویت کار با پیچ و مهره
اصل : آزادی عمل حداکثری ، دقت و تمرکز
دست ورزی
کلاس سفال : درست کردن لاک پشت 
بچه ها به یک گلوله بزرگ کردند و به کمک مربی نصف کردن بعد نصف گلوله را توسط ابزار خالی کردند تا لاکِ لاک پشت درست شود بعد با درست کردن چهار گلوله کوک پا های لاک پشت درست شد....
اهداف: کار با ابزار ، دست ورزی درست کردن حیوانات دست ورزی 
اصل شادی و نشاط ، عزت فردی
کلاس فوتبال : فوتبال 
بچه ها فوتبال بازی کردند و تمرین پاسکاری کردن
اهداف : تقویت مهارت‌ کار با توپ ، تقویت عضلات 
اصل : شادی و نشاط ، 
کلاس ژیمناستیک : بازی استقامتی 
بچه ها در یک صف به ترتیب موانع رو رد می کردند می پریدند و غلت می زدند
اهداف : تقویت عضلات مختلف، تمرین استقامتی 
اصل  : شادی و نشاط

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران