این فعالیت پیش زمینه ای است برای بحث تونالیته رنگ ها فعالیت تونالیته در جلسه آینده

پسران

دختران