بخش محتوای درسی

تصاویر منتخب کاربران


گل هشت ضلعی

کناره ها را با منگنه بهم بدوزید.

گلبرگ های مجاور را بهم منگنه کنید تا گل ساخته شود.

نمایی  نزدیک.

نمایی نزدیک.

مرواریدی روی قاشق داغ ، طراح : پاسات اس بهوسل.

مرواریدی روی قاشق داغ ، طراح : پاسات اس بهوسل.