آموزش

الگوی

تدریس ساختار گرایی

یا همان E۵ در استوکیومتری


خلاصه :

تحلیل و بررسی تدریس ساختار گرایانه در استوکیومتری

به پیوست مقاله ای در مورد روش تدریس ساختار گرایانه به خصوص در مبحث استوکیومتری قرار داده شده است

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران