محتوای درسی

بازی

سواد مالی


خلاصه :

فعالیت سواد مالی

با سلام

در راستای تقویت سواد مالی دانش آموزن به پیوست دو بازی ارایه میشود

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران