توابع سرسره ای و گلدانی

دو تابع مهم۰۲ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۵:۰۱:۵۲
۵۲
۰


در این نوشتار با دوتابع جدید و ویژگی های آنها آشنا می شویم

تابع گلدانی :

تابعی است با جمع دو عبارت قدر مطلق دار که می توان آن را به صورت چند ضابطه ای هم نوشت که ضابطه ی این تابع به این  شکل است :  | f(x) =  |x_a| +| x_b  

علت چنین نامگذاری این است که نمودار این تابع در آخر شبیه به یک گلدان می شود .

روش حل :

1- تعیین علامت و تعیین ضوابط 

2- به دست آوردن حاصل ضوابط با استفاده از سنجیدن جدول تعیین علامت و علامت عبارت داخل قدر مطلق 

3- رسم نمودار ضوابط 

4- استخراج قسمت های خواسته شده در ضوابط در نمودار 

در نقاط شکستگی نمودار (x=a ) و  (x=b ) در نتیجه خط تقارن آن از رابطه 2/(a+b) به دست می آید

 

 

تابع سرسره ای:

تابعی است با تفریق دو عبارت قدر مطلق دار که می توان آن را نیز به صورت چند ضابطه ای نوشت و ضابطه آن به این شکل است :  |f(x) =| x_a|  _ | x_b 

علت چنین نامگذاری شکل نمودار آن است که به شکل یک سرسره در می آید

روش حل:

1- تعیین علامت و تعیین ضوابط

2- به دست آوردن حاصل ضوابط با استفاده از سنجیدن جدول تعیین علامت و علامت عبارت داخل قدرمطلق 

3- رسم نمودار ضوابط

4- استخراج قسمت های خواسته شده در ضوابط در نمودارنمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.