آموزش

ادبیات

معرفی آرایه های استعاره و اغراق

ادبیات


خلاصه :

در این متن با آرایه های استعاره و اغراق آشنایی پیدا میکنیم....

استعاره:

اگر در تشبیهی یکی از ارکان تشبیه(مشبه-مشبه به) را بیاوریم و دیگری را نیاوریم استعاره ایجاد میشود.استعاره،به کار بردن کلمه ای است به جای کلمه دیگر به دلیل شباهت آن ها .

انواع آن:مکنیه-اضافه استعاری-اقترانی -استعاره مصرحه

نکته1-هر تشخیصی قطعا استعاره هست.

مثال:

-دیوار میخندد:تشخیص دارد پس استعاره هم هست .چون در اصل "دیوار مثل انسان میخندد " بوده که مشبه به حذف شده و مشبه باقیمانده .

-مرا در خانه سروی هست، کاندر سایه ی قدش      فرغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم

در این بیت سروی یک تشبیه است که همه پایه های تشبیه آن حذف و فقط مشبه به باقی مانده است. می توان این تشبیه را اینگونه نوشت:

 من در خانه همسری دارم که همچون سرو بلند قامت است.

ای غنچه ی خندان چرا خون در دل ما می کنی      خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا می کنی

-چونکه خورشید از میان بر شد                         آسمان پر ز نرگس از سر شد

- باز امشب ای ستاره ی تابان نیامدی         باز ای سپیده ی شب هجران نیامدی

سوال »:استعاره را در ابیات زیر بیابید :

-ازسیم به یکی کله خود     ز آهن به میان یکی کمر بند 

-توقلب فسرده زمینی       از درد ،ورم نموده یه چند

-ای دیو سپید پای دربند     ای گنبد گیتی ای دماوند

آرایه اغراق:

به زیاده روی و بزرگ نمایی در بیان صفت و ویژگی چیزی.

نام دیگر آن مبالغه هست.

مثال:

-اگر کوه آتش بود بسپرم     از این تنگ خوار است اگر بگذرم(کوه آتش اغراق هست )

-بیامد دو صد مرد آتش فروز       دمیدند گفتی شب آمد به روز (شب آمد به روز در شدت دود و سیاهی )

-یکی دشت با دیدگان پر زخون       که تا او کی آید ز آتش برون(دیده پر از خون و اشک خونین مبالغه دارد.)

سوال:اغراق را بیابید:(جز خفن ترین ابیات و تمارین اغراق دار در ادبیات ،اگه بتونید اغراق راپیدا کنید یعنی به آن مسلط شده اید.)

-چنان نازك است آن تن نازنين كه از تاب انديشه تب مي‌كند

-آن چنان از مرض هجر تو بگداخت تنم كه مرا هر كه به بيند نشناسد كه منم

-از ضعف چنان شدم كه بر بالينم صد بار اجل آمد و نشناخت مرا

-چنان ضعيف شدم ازغمش من درويش كه سايه را نتوانم كشيد از پي خويش
 

(در ضمن براتون بهترین جزوات و مثال هاو عکس ها رو در همین صفحه به صورت عکس منتشر میکنم.)

۴ سال پیش
سلام .ملاحظه شد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران