دستور زبان فارسی ۲

ضمائر


۲۹ بهمن ۱۳۹۸ / ۰۸:۰۱:۰۲


سلام پسرهای گلم،

تکلیف این هفت ی شما مربوط به ضمیرها است. لطفا بعد از انجام دادن تکالیف آنها را به مدرسه بیاورید.


# نام فایل توضیحات   مدیریت
1 دانلود فایل