معرفی

این چیستان ها ادامه دارند!

چیستان های جالب

این چیستان ها ادامه دارند!


خلاصه :

آیا می توانی این سوال ها را جواب دهی

اتوبوسی اول خط 40 مسافر سوارمی کند

تا به آخر خط برسد چهارده نفر پیاده  می شوند اما وقتی به آخر خط رسید هیچ مسا فری برای پیاده شدن نبود!

 سوال این است که بقیه مسافر ها کجا رفتند؟

جواب:چهار تا ده نفر پیاده شدند

 

کدام زمینی است که فقط یک بار آفتاب بر آنخورده؟

جواب: رود نیل که حضرت موسی و یارانش از آن رد شدند

 

کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و 10 نام دارد؟

جواب: سوره حمد

 

کدام دعایی است که معروف است و نقطه ندارد؟

جواب: صلوات

 

به کدام حیوان در قرآن تهمت زده شده است؟

جواب: گرگ

کدام شهری است که حرف اولش را برداری نام پسر 2 حرف اولش را برداری لقب پیامبر(ص) 3 حرف اولش را برداری نوعی وسیله جنگی 4 حرف اولش را برداری واحد شمارش پول ژاپن؟

جواب: شهر ورامین

 

آن چیست که 12 تماشاچی و 3 بازیکن دارد؟

جواب: ساعت

 

 

آن چیست که خودش نمیبیند و راهنمای کسی است که او هم نمیبیند؟

جواب: عصا

اتوبوسی اول خط 40 مسافر سوارمی کند

تا به آخر خط برسد چهارده نفر پیاده  می شوند اما وقتی به آخر خط رسید هیچ مسا فری برای پیاده شدن نبود!

 سوال این است که بقیه مسافر ها کجا رفتند؟

جواب:چهار تا ده نفر پیاده شدند

 

کدام زمینی است که فقط یک بار آفتاب بر آنخورده؟

جواب: رود نیل که حضرت موسی و یارانش از آن رد شدند

 

کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و 10 نام دارد؟

جواب: سوره حمد

 

کدام دعایی است که معروف است و نقطه ندارد؟

جواب: صلوات

 

به کدام حیوان در قرآن تهمت زده شده است؟

جواب: گرگ

کدام شهری است که حرف اولش را برداری نام پسر 2 حرف اولش را برداری لقب پیامبر(ص) 3 حرف اولش را برداری نوعی وسیله جنگی 4 حرف اولش را برداری واحد شمارش پول ژاپن؟

جواب: شهر ورامین

 

آن چیست که 12 تماشاچی و 3 بازیکن دارد؟

جواب: ساعت

 

 

آن چیست که خودش نمیبیند و راهنمای کسی است که او هم نمیبیند؟

جواب: عصا

 

صلوات اشتبس

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سجاد تورانی راست میگه آخرش یک وعجل فرجهم داره که میشه3 نقطه داره😀😀

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران