محتوای درسی

مباحث تکمیلی غلظت

گلوکومتر-رقیق کردن-معادله نمودار انحلال پذیری

از کتاب فیل


خلاصه :

مباحث تکمیلی مفهوم  چهاردهم   معادله انحلال پذیری پیرامون گلوکومتر، رابطه درصد جرمی و غلظت مولار، رقیق کردن محلولها و  رابطه معادله خطی نمودار انحلال پذیری  

گلوکومتر:

دستگاه اندازه گیری قند خون را گلو کومتر می نامند.

عددی که روی صفحه نمایشگر ظاهر می گردد،بیانگر مقدار گلوکوز(برحسب میلی گرم) در یک دسی لیتر از خون می باشد.

فرمول شیمیایی گلوکوز که نوعی قند است به صورت C6H12O6 می باشد.

هر دسی لیتر معادل 100 میلی لیتر یا یک دهم لیتر است.

رقیق کردن محلولها:

هنگامی که یک محلول غلیظ را توسط آب رقیق می کنیم غلظت مولی آن کاهش می یابد. به طور کلی مسائلی که صحبت از رقیق کردن یک محلول توسط آب خالص است می توان از این رابطه استفاده کرد: M1V1=M2(V1+V2)

معادله خط انحلال پذیری:

برای تعیین معادله انحلال پذیری نمک هایی که منحنی انحلال پذیری-دما برای آن ها خطی افقی است، باید به مانند معادله کلی خط راست عمل نمود.y=ax+b

فرم کلی معادله انحلال پذیری-دما به شکل زیر است: S=at+b

که در آن S انحلال پذیری و تتا دمای انحلال می باشد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران