محتوای درسی

مفهوم ۱۵بخش اول

قطبیت مولکول ها

از کتاب فیل


خلاصه :

مفهوم ۱۵ بخش ۱ قطبیت مولکولها پیوندهای کوالانسی به دو نوع قطبی و ناقطبی تقسیم می شوند.

مهم ترین علل قطبی بودن مولکولها:

1- یکسان نبودن دو اتم در مولکولهای دو اتمی: HF-HI-CO

2- یکسان نبودن اتم های متصل به اتم مرکزی: CHCl3-COF2

3 وجود جفت الکترون ناپیوندی: H2O-NH3-S)2

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران