رویدادهای عمومی

مدرسه تلویزیونی ایران


خلاصه :

برنامه های روز سه شنبه ۱۲ فروردین

اطلاعیه شماره ۳۲ روزسه شنبه ١٢  فروردین شبکه آموزش:

⬅️متوسطه دوره اول:

♦️⏰ساعت٩ تا٩:٣٠درس علوم تجریی   پایه۷.
♦️⏰ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس زبان انگلیسی پایه ٨
♦️⏰ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس زبان  انگلیسی  پایه٩ 
........................................
📺برنامه دوره ابتدایی :
⚀⚁⚂⚃⚄⚅:

🎲ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ فارسی و‌نگارش  پایه اول.
🎲از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠فارسی و نگارش     پایه دوم.
🎲از ساعت ١١:٣٠ تا١٢مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم.
🎲ازساعت١٢تا١٢:٣٠ پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه چهارم.
🎲از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و‌نگارش  پایه پنجم.
🎲از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم.

.............‌‌‌‌‌‌...........................‌‌

⏪متوسطه دوم:

🔺⏰ساعت۱۵درس عربی،زبان قرآن ٢  پایه١١
🔺⏰ساعت١۵:٣٠درس زیست شناسی  پایه۱٢
🔺⏰ساعت۱۶درس زیست شناسی   پایه ١٠ 
🔺⏰ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی  پایه١١
🔺⏰ساعت۱۷ درس دین و زندگی  پایه ١٢ .
🔺⏰ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک   پایه۱۲
....................

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران