مفهوم پانزدهم بخش دوم

قطبیت مولکولها و پیوندهای بین مولکولی

از کتاب فیل۱۵ فروردین ۱۳۹۹ / ۱۱:۵۷:۲۸
۲۷۸
۰


مفهوم ۱۵ شیمی۱ قطبیت مولکول ها و پیوندهای بین مولکولی

مولکول ها با توجه به نحوه  توزیع الکنرونها پیرامون مولکول ها و ایجاد قطب مثبت و منفیبرای مولکول، باعث پیدایش نیروهای بین مولکولی بین مولکولها می شوند.

برمبنای این نیروها، پیوند بین مولکولی ایجاد می شود.

مولکولها از حیث قطبیت به دو دسته مولکولهای قطبی و مولکولهای ناقطبی تقسیم می شوند.

پیوندهای بین مولکولی به طور عمده در سه دسته پیوندهای هیدروژنی، نیروی واندروالسی قوی(بین مولکول های قبی) و نیروی واندوالسی ضعیف(بین مولکول های ضعیف) قرار میگیرند.
نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.