دلنوشت

میکرو ارگانیسم ها


خلاصه :

میکرو ارگانیسم 

سلام ما امروز می خواهیم درمورد میکرو ارگانیسم ها صحبت کنیم.

میکرو ارگانیسم ها همان میکروب ها هستند اما میکروب یک اصتلاه عامیانه است.

حتماً می دانید میکرو ارگانیسم ها برای ما بیماری می آورند ، جالب است بدانید بعضی از میکرو ارگانیسم ها برای ما مفید هستند.

اسم و کاربرد بعضی از میکروارگانیسم های مفید:

اِسترپتومایسس : تولید آنتی بیوتیک

آکتینومیست : تولید جوهر لیمو

ساکارو مایسس : تولید الکل

اَستو باکتر : تولید سرکه

پیارسال
بسیار عالی آفرین

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران