اندازه گیری

اندازه گیری حجم مواد

حجم


۰۹ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۸:۳۶:۴۷
۳۴۳
۹


اندازه گیری حجم مواد

به نام خدا 

سلام

در صورتی که جسم جامد ، شکل هندسی منظمی داشته باشد با استفاده از روابط هندسی حجم آن را بدست می آوریم و بر حسب متر مکعب یا سانتی متر مکعب بیان می کنیم.
در صورتی که جسم جامد شکل هندسی منظمی نداشته باشد ، بایداز ظروف مدرج استفاده کنیم.ابتدا در استوانه مدرج مقدار مشخصی مایع غیر حلّال نسبت به جسم می ریزیم و حجم آن را می خوانیم.

  سپس جسم مورد نظر را در ظرف می اندازیم حجم مایع افزایش می یابد ، حجم دوم را نیز می خوانیم سپس دو حجم بدست آمده را از هم کم می کنیم. حجم بدست آمده حجم جسم است.

بعضی ها می پرسند : آیا به جز لیتر برای حجم و گرم برای جرم واحد های دیگر اندازه گیری برای حجم و جرم وجود دارد ؟ در جواب باید بگویم بله آن واحد ها سی سی و میلی لیتر است و هر هزار میلی لیتر یک لیتر است. 

برگرفته شده از amoozeshi789.blog.ir

منابع و مآخذ:
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.