دلنوشت

حکیم توس

شاعران

حکیم ابوالقاسم فردوسی


خلاصه :

زندگی نامه ی فردوسی

آغاز زندگی

حسن{پدر فردوسی} یک دهقان ثروتمند توسی بود.دهقان با کشاورز خیلی فرق می کند. دهقان ها از خانواده های شاهزاده های ثروتمند قدیمی بودند و حسابی اصل ونسل داشتند.پدرپدرپدرپدربزرگشان حتما شاه بوده یا بهرام گور یا خسرو پرویز. زمین های کشاورزی بزرگ داشتند و خیلی ثروتمند بودند . آن ها عاشق چیزمیزهای ایرانی و تارخ گذشته بودند. حسن چندین مزرعه وآبادی داشت وکشاورزان و خدمتکاران زیادی برایش کار می کردند ومحصول زمین هایش را برداشت می کردند.در عوض ، او هم کار بسیار سخت خرج کردن پولش را انجام می داد و حالش را می برد! حسن با دختری از دهقان ها ازدواج کرد. خیلی زود خدا به آن ها پسری اخمو و جدی داد که اسمش را منصور گذاشتند.

اصلا خوب نیست بدانیم!

بعضی وقت ها خوب است بدانیم!

اسم های دیگری برای منصور نوشته اند. بعضی اسمش را حسن ،احمد یا محمد نوشته اند. معلوم نیست چرا این همه بر اسم شاعر اختلاف است! انگار قبلا مردم کار و زندگی نداشته اند، دائم می نشسته اند درباره ی اسم دیگران باهم بحث می کرده اند! تازه بر سر اسم پدرش هم جنگ و دعواست: حسن ، احمد ، علی ، اسحاق و فخرالدین.{به این می گویند اسراف در نام گذاری} اسم پدر بزرگش را شرف شاه یا فرخ نوشته اند! اسم هایی که ما انتخاب کرده ایم ، ازهمه درست تر است. باورندارید.خودتان بروید تحقیق کنید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران