روش میزان

راهکارها و مثال های عملی

اصل توجه به تفاوت های فردی در روش میزان

بارش فکری مربیان مدرسه میزان در مهر ماه ۱۴۰۰


خلاصه :

چند مثال عملی و راهکار پیرامون اصل توجه به تفاوت های فردی


در کلاس بستری را ایجاد کنیم تا تفاوت های فردی دانش اموزان به ظهور برسد.دانش اموزان را با یکدیگر مقایسه نکنیم.ارزشیابی به صورت انفرادی صورت بگیرد.طراحی فعالیت های متفاوتمورد نیاز هر دانش اموزهماهنگی کامل اولیا و معلمان
 یکسان پیش نرفتن در کتاب ها
 مقایسه نکردن دانش آموزان با یکدیگر
 انتظار از دانش آموزان با توجه به وضع درسی و روحی خودشان
در نظر گرفتن روحیات شخصی هر فرد و تفاوت در نوع برخورد با دانش اموزان
 گفت و گوهای شخصی با هر فرد متناسب با روحیاتش و هدایت گری
توجه به مطلب که هر دانش اموز ویزگی های خاص خود را دارد و باید با توجه به خصوصیات و شرایط خودش مورد ارزیابی قرار بگیرد
 اگر اصل توجه به تفاوت ها فردی مورد نظر و به عنوان یک اصل پذیرفته شود انگاه تشویق ها تنبیه ها هم باید با همان اصل انجام شد
کارگروهی مکمل خوبی است برای کارها و تفاوت های فردی
نداشتن انتظار یکسان از دانش آموزان در تکالیفتغییر در نوع آموزش یافتن راهی برای نفوذ کلام بهتر در دانش آموزتنوع در ارزشیابییافتن راهی برای ارزشیابی که دانش آموز بدون آنکه بفهمد دارد آموزش می بیند، آموزش را دریافت کند.
توجه به توانمندی های مختلف هر دانش آموز
بازگو نکردن ضعف های هر دانش آموز در حضور بقیه دوستانش
تشویق کردن پیشرفت های جزیی دانش آموزان
مقایسه نکردن دانش آموزان با یکدیگر
اختصاص زمان پاسخگویی مناسب برای هر دانش آموز بر اساس توانمندیش
هنگامی‌که کودکی در‌تمارین عملکرد خوبی دارد وی را متوقف نمی‌کنیم.گاهی در کلاس چند کار تعریف میکنم که افرادی با تفاوت های مختلف به کار مناسب خود بپردازند.کلاس های قرآن را شامل بخش های مختلف قرار دادیم تا مثبت کسانی که حافظه قوی تر و با علاقه کندی به حفظ دارند نیز بتوانند خود را شکوفا کنند.قوانین نشست و برخاست  را محدود کردیم تا افراد دارای  بیش فعالی و... بتوانند از محیط درسی استفاده کنند.در ارزشیابی ها دانش آموزان را با توجه به تفاوت های فردی مورد ارزشیابی قرار میدهیم.
یکی از نقاط مهم و بعضا مورد غفلت واقع شده درس قرآن هم افزایی این درس با روخوانی فارسی است. متربی که روخوانی قرآن خوبی داشته باشد به طور حتم روخوانی فارسی اش هم تقویت می شود و این هم افزایی در خواندن معانی عبارات قرآنی در کلاس توسط متربیان به وضوح خود را نمایان می سازد. در زمینه روخوانی قرآن سعی شده است که متربیان و قرآن آموزان بر اساس توانایی هایی که از آن برخوردار هستند طرف برخورد واقع شوند و در عین توانایی های هر کدام از آنها به نسبت مورد توجه و توسعه قرار بگیرد.ا هماهنگی و همکاری معلمین مسئول پایه ها در ابتدای سال تحصیلی سعی می شود اطلاعات کلی متربیان ام را اخذ و بررسی کنم. تفاوتهایی که برخی متربیان از حیث ساختار و بافت خانوادگی دارند، نداشتن یکی از والدین به دلیل فوت یا جدایی، میزان مذهبی بودن و همراهی خانواده و مدرسه در امور آموزشی و تربیتی به صورت دائمی در خصوص هر یک از دانش آموزان احصا و مورد توجه هست.
با توجه به وجود تفاوتهای فردی بین متربیان در امر تلاوت قرآن بالاخص اینکه خروجی سالهای گذشته ای که به دست من رسیده است مخصوصا در پایه چهارم و برخی متربیان فاقد معیارهای کیفی مد نظر من است، برای این دسته سعی می شود، مکملهای آموزشی نامحسوس تهیه و با کمک خانواده های محترمشان سعی  در اجرای آنها می شود.4- سعی می شود به صورت نامحسوس متربیانی که سطح بالاتری از دیگران دارند یا استعدادهای بالقوه ای در خصوص امور قرآنی تشخیص داده می شوند، زیر نظر گرفته شده و البته از سایر متربیان متناسب با سطح دانش شان شان حراست صورت می گیرد.5- با توجه به اینکه متربیان در مقطع دبستان دوم هدف گذاری آموزشی سالیانه از چهار تا ششم دارند، در نهایت با توجه به این اصل که فرصت برای قرآن آموزی آنها در سه سال فوق وجود دارد، سعی می شود در تمرینات و تلاوتهایشان با رویکردی همراه با شیب ملایم دقت و صحت تلاوت آنها مورد ارزیابی کیفی قرار گیرد، تا خدای ناکرده موجب دلزدگی شان از قرآن کریم نشود.
توجه به توانایی های فردی ، بدون مقایسه افراد با یکدیگرایجاد فضای یادگیری متفاوت و شرایط متفاوت یادگیری با توجه به تفاوتهای فردیفعالیتهای فردی در مدل ها و شکل های متفاوت با توجه به تفاوت های فردیارزشیابی در قابل ها و بسته‌های متفاوت و فردی نمودار پیشرفت های فردی در بخش های مختلف با توجه به حیطه های رشد و یادگیری
۱طراحی فعالیت های متفاوت مورد نیاز هر فرد.
 ارزشیابی به صورت انفرادی.
پرهیز از مقایسه متربیان با یکدیگر.
 هماهنگی کامل بین اولیا و مربیان.
شناخت ویژگی های فردی دانش آموزان و ایجاد بستر لازم برای به ظهور رسیدن تفاوت های فردی آنها.
سعی در پیدا کردن تفاوت های دانش آموزان باهم
 سعی در نحوه ارتباط گیری با توجه به درون گرا یا برون گرا بودن دانش آموزان
عدم مقایسه دانش آموزان با هم
ارزشیابی هر فرد با توجه به قبل خودش.
عدم تحقیر یا سرزنش بخاطر داشتن ویژگی های هر فرد
از دانش آموزان انتظار یکسان نداشته و در صورت تفاوت سرعت آنها را با یکدیگر مقایسه نکنیم
تکالیف با توجه به استعدادهای آنها تنظیم گرددمسئولیت ها و سوالات در داخل کلاس در جهت و متناسب با ظرفیت دانش آموزان باشد.ویژگی های جسمانی و فردی در نوع آموزش دانش آموز موثر باشد.مقایسه بین دانش آموزان از سوی معلم صورت نگیرددر کارهای گروهی از دانش آموزان با توانمندی های مختلف بهره گیری شود ضعیف قوی متوسط
 مدت زمانی که در نظر میگیرم برای انجام فعالیت، برای هر فرد متفاوت است‌.
 باتوجه به نیازهای نوآموز و همچنین شناختی که پیدا میکنم از نوآموز، فعالیت مرتبط با علاقه و استعدادش تعریف میکنم.
انجام تکالیف را به تمام دانش آموزان اجبار نمی‌کنیم.
از دانش آموزان می‌خواهیم با موضوعات آزاد و دلخواه خود کاردستی درست کنند.
 در کلاس های درس الگوی کاردستی را به دانش آموزی اجبار نمی‌کنیم که حتما کاری که ما انجام می دهیم را او هم انجام دهد
 در پایان کلاس ها از دانش آموزانی که طبق الگوی کلاس پیش نرفته بودند میخواهیم تا به سایر دوستان خود کاردستی شان را توضیح دهند.
برای طرح درس های کاردستی و کارگاهی از تمام دانش آموزان نظرسنجی میکنیم که دوست دارند کدام کاردستی ها برایشان ساخته شود و به ترتیب اولویت در کلاس ها آنها را می‌سازیم.
اول اینکه مربی بداند که همه دانش آموزان و به صورت کلی همه انسان ها یکسان نیستند.طرز فکر،استعداد،توانایی بدنی در هر فردی متفاوت استاین در حالی است که نباید مقایسه یا انتخاب بهتر و بدتر داشت. بلکه باید شرایط را طوری محیا کرد که برای همه طبق معیارهای خود سنجیده شود.مثلا در کشتی فرد ۱۰کیلویی با ۳۰ کیلویی شرایط یکسان نیست شاید فرد بازنده در  رده خود از همه برتر باشد. برای حل یک مسئله ممکن است چندین راه حل وجود داشته باشد، و هر دانش آموزی از روش جدید به حل برسد.گروه بندی دانش آموز در همه فعالیت ها عادلانه باشد
توجه به تفاوت جسمانی دانش اموزان(چاقی و لاغری _ دست چپ و دست راست و ....) در بحث فعالیت های حرکتی و دست ورزی
توجه به بعد شخصیتی در نوع فعالیت های نوآموزان
انجام بازی های متنوع برای لذت بردن تمام طیف های شخصیتی و کشف تفاوت ها و علایق انها4:کشف تفاوت ها در نو آموزان و برخورد صحیح با هر مدل مختلف
 از دانش آموزان توقع نداشه باشیم که همشون یه سطح از یادگیری رو داشته باشند.
روش های مختلف تدریس را برای دانش آموزان به کار ببریم دانش آموزان سبک یادگیری متفاوتی مانند دیداری و شنیداری و لمسی دارند.
محیط زندگی دانش آموزان و خانواده هر دانش آموز شرایط روحی متفاوتی از آن شخص را میسازد مربی باید در نحوه برخورد با دانش آموز این ها را لحاظ کند.
از توانایی منحصر به فرد هر دانش آموز برای یادگیری بهتر آن استفاده کنیم.
هر دانش آموزی ممکن است تا یه زمانی یادگیری خوبی داشته باشد پس بنابراین بهتر است کل زمان کلاس رو به درس دادن نپردازیم و آخر کلاس رو به فعالیتی که درگیری دهنی کمتری میطلبد بپردازیم.
توجه به سلایق همه دانش آموزان مثلا با هر رنگی دوست دارد بنویسد توجه به توانایی فردی مثلا بیش از توانایی فرد از او کار نخواهیمتوجه به احساسات دانش آموزانتوجه به خانواده فردتوجه به محیط زندگی
شناخت احساسات تک تک متربیان
 شناخت نحوه برخورد با احساسات متربیان
 شناسایی نقاط قوت و ضعف در دروس
 ارائه راهکار بر اساس نقاط قوه و ضعف در دروس متربیان
توجه به ویژگی های دانش آموزان و تنظیم برنامه مناسب برای آنها -هماهنگی بین مدرسه و خانه - پرهیز از از مقایسه افراد با یکدیگر - ارزشیابی فردی - طراحی فعالیت های متفاوت - رسم نمودار برای پیشرفت دانش اموزان
طراحی فعالیت برای شناخت تفاوت ها ی نوآموزان
مشاهده خوب مربی برای شناخت نوآموزان
مقایسه نکردن نوآموزان با یکدیگر.
مهم تلاش بچه هاست و سطح بچه ها در روند آموزش دهی حتما درنظر گرفته می شودمیزان مشارکت در پاسخ گویی سوالات با توجه به تفاوت های فردی درنظر گرفته می شودحجم تکالیف و انتظار از بچه ها با توجه به سطح بچه ها باهم متفاوت است
تولید و طراحی محتوا های آموزشی با توجه به توانمندی دانش آموزان
توجیه خانواده ها در جهت اینکه مقایسه نباشد
در کلاس هنر برای انجام کارهای هنری بر اساس توان متفاوت هر کدام از متربیان انجام می شود.
در کلاس بازی فکری با توجه به این اصل گزینه های مختلف برای رشد توانایی های مختلف آقا پسرها دیده شده است
با توجه به این اصل نوع رفتارها و حتی آزادی عمل برای ایشان متغیر می باشد
میزان یادگیری در کلاس های برای هر کدام از افراد متفاوت است و این موضوع در کلاس های مختلف با نظارت صورت می پذیرد
آموزش خانواده و بیان عدم مقایسه فرزندانشان با یکدیگر از سوی ما انجام می شود
انجام دادن ارزشیابی های مختلف در سطوح مختلف برای دانش آموزان که بتوان آن ها را بر اساس توان آن ها سنجیدبرای هر دانش آموز باید نوع گفتار و تذکر و رفتار با توجه به روحیات او متفاوت باشدهر دانش آموز با توجه به توانایی خود ، استعداد هایی دارد که باید در جایگاه خود به آن ها رسید و پر و بال دادتکالیف دانش آموزان نیز با توجه به تفاوت هایشان باید مورد بررسی قرار گیرد هر دانش آموز را با توجه استعدادی که دارد در مدرسه مسئولیت داد
توجه به این بشود که هر دانش آموزی دارای خصوصیت های فردی در درون خود می باشد و اگر در درس و یا مطلبی مشکل داشت به این معنی نیست که آن دانش آموز در همه ی زمینه ها ضعیف است.باید استعداد های دانش آموزان کشف شود و راهنامایی شود تا در این مسیر پیشرفت کند.
از آذر ماه دو نوع ارزشیابی دقت برگزار می شود . سطح یک برای دانش آموزان متوسط(در سطح کتاب) و سطح دو برای دانش آموزان قوی(بالاتر از سطح کتاب)  
طراحی سه سطح کاربرگ در پایه
فرآیند محور بودن در دو درس هنر و علوم و پژوهش که این قابلیت را به کلاس می دهد تا بچه ها با توجه به علایق و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند روند آموزشی را طی نمایند .
مشاوره ها ،  گفت وگو های کلاسی و تذکرات برای هر دانش آموز متفاوت می باشد .
هر دانش آموز دارای یک صفحه شخصی می باشد که تمامی تکالیف و فعالیت های ارسالی از طرف مدرسه در آن وارد و با توجه به تفاوت هایی که با یکدیگر دارند مدیریت می شود .
تفاوت های درون فردی دانش آموزان در نظر گرفته می شود و سعی می شود نقاط قوت وی شکوفا و نقاط ضعف وی رشد معقول داشته باشد مانند درس فارسی که دانش آموزان علاقه مند وبا استعداد می توانند تا تولید کتاب های شخصی (کتاب ساخت های بچه ها ) ، خاطره نویسی و گزارشگری در پایه پیش بروند .تفاوت های فردی از جمله اصل هایی می باشد که در تمامی فعالیت های دینی ، آموزشی ، تفریحی و ... لحاظ می شود و  تلاش می شود یک سطح کار برای همه در نظر گرفته نشود .
 در نظر گرفتن راه کارهارهای متفاوت آموزشی با توجه به مدل یادگیری دانش آموزان
 طبقه بندی سوالات با توجه به تفاوتهای دانش آموزان
 مطالعه مداوم در زمینه مدلهای آموزشی و استفاده از آنها در کلاس درس
فعالیت بر اساس میزان توانایی دانش آموزان باشد و نتیجه گیری نیز طبق توانایی های آنها باشد.
در حین انجام فعایت احساسات دانش آموزان را لحاظ کرده.
به سلایق مختلف دانش آموزان احترام گذاشته و همه را در نظر گرفت.۴: خلاقیت و برداشت دانش آموز از فعالیت را در نظر گرفت
محیط زندگی و خانواده دانش آموز ملاک باشد.
همیشه با دانش آموزان در کلاس و محیط مدرسه با احترام برخورد می کنم.به داش آموز اجازهی آزمون و خطا و اشتباه می دهم.تلاش می کنم در موقعیت ها حس مسابقه و مقایسه وجود نداشته باشد.صبر و تحمل را در برابر اشتباهات دانش آموزان بالا می برم.
 برای هدایتگری دانش آموزان به مفاهیم از پرسش های متفاوتی استفاده میکنم
 سعی میکنم در آموزش مفاهیم ریاضی از وسایل کمک آموزشی مجسم استفاده کنم تا دانش آموزان با سبک های یادگیری متفاوت ، آن مفهوم را بهتر فرا گیرند
از کاربرگ های سطح بندی شده استفاده میکنم
به روحیات متفاوت  دانش آموزانم در هنگام آموزش توجه ویژه ای دارم
 ب دانش آموزانی که نیاز به تدریس مستقیم دارند کمک بیشتری میکنم

1️⃣طراحی سوال با سطح بندی مختلف بر اساس توان دانش آموز
2️⃣عدم بازگو کردن مشکل دانش‌آموز در حضور جمع
3️⃣توجه به توانایی دانش آموز
4️⃣عدم مقایسه دانش آموز با همکلاسی ها
5️⃣دادن فرصت آزمون و خطا به دانش‌آموز در زمینه های مختلف

در این قسمت بنده می خواهم  به مواردی اشاره کنم که با دانستن آنها حتی اگر راهکار مناسبی نداشته باشیم اما برای حفظ آرامش دانش آموز خیلی می توانیم موثر باشیم.تفاوت‌های روانی و جسمانی دانش آموزاندر یک کلاس که دانش آموزان دارای مشترکاتی از قبیل سن ، جنس ، زبان ، جامعه و ... تفاوت‌های زیادی هم با یکدیگر دارند. این تفاوت‌ها در سه نوع از شاگردان جلب توجه می‌کند. و البته منظور از تفاوت‌ها همان تفاوت‌های روانی و جسمانی است.گروه اولدر بین شاگردان یک کلاس عده‌ای هستند که باصطلاح افراد بدون دردسر نامیده می‌شوند. که درس خوان و وقت‌شناس و بی‌آزار هستند، دوستان معدود و مانند خودشان دارند، سر بزیرند و حتی چندان سوال نمی‌پرسند اما تکالیف‌شان را انجام می‌دهند.هیچ رقابت قابل ملاحظه‌ای بین آنها دیده نمی‌شود. در هیچ گروهی عضو نمی‌شوند، چون فکر می‌کنند چیزی برای عرضه ندارند. آنها اوقات فراغت را درس می‌خوانند تا عقب ماندگی که رغم خود دارند، جبران کنند.گروه دومعده دوم افرادی هستند بسیار پر جنب و جوش و کمی هم خودخواه و خود مرکزبین ، هنگام ورود به کلاس سر و صدا راه می‌اندازند. تا معلم آماده درس گفتن بشود و یک دور کتابشان را دید می‌زنند و در طول درس معلم را یاری می‌دهند تا نشان دهند که پیش از او مطالعه کرده‌اند. نمرات متوسط است، اما هوشیار و زیرک هستند. غیر از کتاب‌های مدرسه به خواندن جملات و داستان‌ها علاقه نشان می‌دهند.گروه سومعده سوم درست برخلاف عده اول می‌باشند. بنابراین ترجیحا آنها را افراد پر دردسر می‌نامیم. آنها دوستان بخصوصی دارند، آنها موضع قدرت خود را جای دیگری یافته‌اند.به پرخاشگری و آزار و اذیت همکلاسی‌ها و هم مدرسه‌ای‌های خود می‌پردازند و به این ترتیب همیشه عده‌ای از آنها شاکی می‌باشند.تفاوت‌های فردی در قالب تفاوت‌های جسمانی دانش آموزانقدرت تکلم،ضعف بینایی،مشکل شنوایی،تفاوت در قوای جسمانی،چپ دست بودن و.........
طراحی سوال با سطح بندی مختلف بر اساس توان دانش آموز
مشکل دانش آموز را جلوی بقیه بازگو نکنیم
توجه به توانایی هر دانش آموز
دانش آموز را با دانش آموز دیگر مقایسه نکنیم
دادن فرصت به هر دانش آموز جهت رشد بهتر در هر زمینه ای
 طراحی سوال های مختلف جهت به چالش کشیدن هر دانش آموز با توجه به قابلیت آن ها
ثبت نمرات طبق پرسش های انجام شده از هر فرد با توجه به توانایی های فرد
اگر دانش آموز توانایی انجام کارا را نداشت به دیگر دانش آموزان اجازه تمسخر ندهیم و سعی کنیم دانش آموز مورد نظر را تشویق ب  انجام کارها کنیم
عدم مقایسه دانش آموزان با همدیگر
 ایجاد فرصت رشد برای هر دانش آموزی با توجه به توانایی آن
دادن زمان متفاوت به دانش آموزان برای تحويل مفاهیم درسی با توجه به بودجه بندی هر درس
شکیل گروه های مختلف دانش آموزی براساس توانایی های آن ها
توجه به تفاوت فردی دانش آموزان در هنگام ارزشیابی.
طراحی سوال با سطح بندی مختلف بر اساس توان دانش آموز
مشکل دانش آموز را جلوی بقیه بازگو نکنیم3.توجه به توانایی هر دانش آموز
دانش آموز را با دانش  آموز دیگر مقایسه نکنیم
دادن فرصت به هر دانش آموز جهت رشد بهتر در هر زمینه ای

عدم مقایسه دانش آموزان با یکدیگرتوجه به توانایی هر دانش آموزطراحی سوال با سطح بندی متفاوت برای هر دانش آموزدادن فرصت به هر دانش آموز جهت رشد در هر چیزی که مهارتی دارد نقاط ضعف دانش آموزم را جلوی دیگران بازگو نمیکنم
انتظار و خواسته من از دانش آموزان با توچه به تفاوتهایشان، متفاوت است.
با دانش آموزان قوی تر ، سئوالات سخت تر هم حل میکنم.
با توجه به تواناییهای هر فرد، مسئولیتهای مختلفی را بر عهده ایشان میگذارم.
دانش آموزان را با تواناییهای خودشان مقایسه خواهم کرد؛ نه با دیگران
 دانش آموزان را نسبت به فعالیت های گذشته خود می سنجم.
طراحی سوالات در سه سطح ساده(همه بتوانند جواب دهند) متوسط(خیلی ها  بتوانند جواب دهند) و سخت(برخی بتوانند جواب دهند)
 گروه بندی دانش آموزان بر اساس قوه درسی و نوع اخلاق( رعایت اصل تعادل در توانایی های هر گروه)
دادن مسئولیت به تمام دانش آموزان اما بر اساس نوع توانمندی و رعایت تفاوتهای فردی
پرسش از همه دانش آموزان اما رعایت نوع پرسش از آنها بر اساس تفاوتهای فردی
 سنجش و دادن نمره به هر دانش آموز به صورت مقایسه با خودش که پیشرفت کرده یا کوتاهی کرده و هرگز با بقیه مقایسه نشود
طراحی کاربرگ های سطح بندی شده،برگزاری ارزیابی با سطوح متفاوت،کشف استعدادهای دانش آموزان و هدایت آنها و....
با توجه به این که خداوند مخلوقات را با تفاوت ها و ویژگی های فردی آفریده از 200 سال گذشته تا کنون این واقعیت بیشتر از پیش مسلم شده است ،توجه به ویژگی های فردی و توانمندی فردی در دانش آموزان باید مورد توجه قرار گیرد.
این تفاوت ها در علایق و سلیقه ها - فرهنگ خانواده -  هوش و استعداد - انگیزه ها و حتی داشتن بیماری ها مسلم است. معلم باید در سطوح و حالت های متفاوت دانش آموزان را ارزیابی کند.
در امر آموزش نوشتن طرح درس های متفاوت برای دانش آموزان متفاوت، اساسی ترین اصل است.
 با وجود تشخیص این تفاوت ها، دانش آموزان نباید متوجه این واقعیت شوند و با یکدیگر علنا مقایسه گردند.
گاهی ممکن است معلم به صورت تدریجی و به تناوب طرح درس های متغیر و متفاوت ،برای دانش آموزان آماده کند.
فرصت کافی دادن به دانش آموزان جهت انجام تکالیف و آزمون
داشتن طرح و برنامه در تدریس و آموزش برای تک تک دانش آموزان
تشویق و تذکر به هر کس با توجه به سطح خودش4- داشتن نقشه راه برای هر
 تحویل ریز مفاهیم با توجه به توانایی دانش آموز
 ارائه سوالات  وتمرینات بر مبنای سطح دانش آموز
 دادن مسئولیت تحویل ریز مفاهیم به دانش آموزان قوی تر برای تقویت بیشتر مفاهیمی که قبلا ارائه داده اند

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران