آموزش

کلاس آزمایشگاه شیمی

آزمایش تیتراسیون - تشخیص مولاریته یک اسید

با استاد جعفرپور


خلاصه :

در این آزمایش ما با استفاده از یک باز با مولاریته معلوم ، مولاریته ی یک اسید مجهول را به دست می آوریم.

در این آزمایش ما با استفاده از یک باز با مولاریته معلوم ، مولاریته ی یک اسید مجهول را به دست می آوریم.

 

مواد و لوازم مورد نیاز: سدیم هیدروکسید، آب ، هیدروکلریک اسید، فنل فتالئین(معرف باز ها)، بشر، ترازو، ارلن، بورت، پایه، لوله آزمایش برای اندازه گیری حجم محلول ها، قیف

شرح آزمایش: ابتدا 50 میلی لیتر محلول 0.1 مولار سدیم هیدروکسید درست می کنیم.

سپس در ظرفی جدا گانه مقداری هیدروکلریک اسید رقیق می کنیم . ما مولار اسید رقیق شده را نمیدانیم و هدفمان به دست آوردن مولاریته این اسید است.

5 میلی لیتر از اسید با مولاریته مجهول را ته ارلن میریزیم . درون اسید چند قطره فنل فتالئین می ریزیم. فنل فتالئین معرف باز هاست و در محیط های قلیایی تغییر رنگ به بنفش می دهد.

داخل یک بورت که با پایه نگهداشته شده است محلول 0.1 مولار سدیم هیدروکسید (باز) میریزیم. ارلن را زیر بورت قرار می دهیم.

آرام آرام شیر بورت را باز می کنیم تا قطره قطره محلول بازی داخل محلول اسیدی ریخته شود تا محیط متعادل شده و باز و اسید همدیگر را خنثی کنند. زمانی تمام اسید ها خنثی می شود که بالاخره محلول تغییر رنگ دهد و فنل فتالئین بنفش شود و محیط از حالت اسیدی به حالت بازی تغییر شکل دهد. تا این اتفاق افتاد سریع شیر بورت را می بندیم و مقدار باز استفاده شده را می بینیم و یاد داشت می کنیم.

سپس از فرمول زیر برای به دست آوردن مولاریته اسید استفاده می کنیم:

M1 .V1=M2 .V2

که در این فرمول M1مولاریته باز، v1 حجم باز، M2 مولاریته اسید که در این آزمایش مجهول است و V2 حجم اسید می باشد.

در این آزمایش به ترتیب:

V1=مقدار یاد داشت شده (8 میلیلیتر)

M1=0.1 مولار

V2= 5 میلی لیتر

M2= ؟ مجهول

با جایگذاری در فرمول داریم:

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران