محتوای درسی

کتاب پیش دانشگاهی فصل اول حرکت شناسی

حرکت نسبی

صفحات ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ کتاب سرگرمی های فیزیک


خلاصه :

نصف شب سریعتر از ظهر در منظومه شمسی حرکت میکنیم.

کی ما سریعتر بدور خورشید میگردیم-روز یا شب؟

شکل۶-در نیمی از کره زمین که شب است مردم سریعتر از نیمی که روز است به دور خورشید میگردند. شکل۶-در نیمی از کره زمین که شب است مردم سریعتر از نیمی که روز است به دور خورشید میگردند.

ما در منظومه شمسی دو حرکت میکنیم: به دور خورشید میگردیم و در عین حال به دور محور زمین میچرخیم.

این دو حرکت با هم ترکیب میشوند، اما نتیجه ای که بدست می آید، بسته باینکه ما در نیمه روز یا نیمه شب زمین باشیم، متفاوت است.

با یک نگاه به شکل 6 پی میبرید که نصف شب سرعت چرخش زمین بدور محورش بر سرعت گردش زمین بدور خورشید افزوده میشود،و ظهر بر عکس از آن کم میشود.

بنابر این ما نصف شب سریعتر از ظهر در منظومه شمسی حرکت میکنیم.

از آنجا که نقاط اطراف خط استوا در هر ثانیه در حدود نیم کیلومتر حرکت میکنند، تفاوت میان سرعت ظهر و سرعت شب در حدود یک کیلومتر است.

کسانی که هندسه میدانند به آسانی می توانند حساب کنند که برای لنینگراد (که در مدار 60 درجه واقع است) این تفاوت دوبار کمتر است.

*اهالی لنینگراد نصف شب هر ثانیه به اندازه نیم کیلومتر بیشتر از ظهر در منظومه شمسی حرکت میکنند.


*-برای تهران که در مدار 35 درجه قرار دارد، این تفاوت دارد حدود 800 متر است، یعنی اهالی تهران نصف شب هر ثانیه باندازه 800 متر بیشتر از ظهر در منظومه شمسی حرکت میکنند.

کدوم کتاب پیش دانشگاهی؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران