بخش مرتبط با محتوای با توجه به جو عمومی جامعه و دانشگاه که عمدتاً مبتنی بر تدریس مستقیم و ارائه به صورت سخنرانی است، آیا تحمل و توانایی دانش¬آموزان در استفاده از این شیوه¬ها - خصوصا در مدت زمان طولانی – در محیط¬های غیر از میزان کم نمی¬شود؟


تصاویر منتخب کاربران