۳۶۰۰
۳۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۴ محتوا

۵۷ دیدگاه

۴ فیلم

۱۴ عکس

۱۸ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

مورچه عسل!
نرم‌افزار باغچه
سواد رسانه‌ای شماره ۳۸
شماره ۳۴ هفته نامه سواد رسانه ای منتشر شد.

...