۱۱۶۸۳
۳۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۳ محتوا

۲۶ دیدگاه

۰ فیلم

۰ عکس

۱۹ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

سالن ورزشی شهدای طرشت و بوستان طرشت
باز سالی بگذشت و دردی تکرار شد

...