۲۵۹۲۵
۱۲۳۴

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۴۶ محتوا

۵۵ دیدگاه

۱۳ فیلم

۵۲۵ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

زنگ ندارد
عيد نوروز در كلاس
گل كاغذي خوش بو
كوله پشتي
بازی وهیجان
روز اسباب بازي
كلاس تكاني
عروسكم نماز مي خواند
صبحانه دسته جمعي
حس مسئوليت
آخرين چهارشنبه سال
جهادگران

...