۶۱۲۲
۱۱۱

۰ کتاب خوانده‌ام

۹ محتوا

۲۹ دیدگاه

۰ فیلم

۲۹ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

نقد انیمیشن باب اسفنجی
2018 سال عجایب
پرچم ایران
سال نو  مبارک
ادامه ی مطلب (چند تا عکس فوتبالی خنده دار)
دوستی مسی و رونالدو
یک فوتبالیست کامل باید مثل اینا باشد
چند تا عکس فوتبالی خنده دار
حدس بازیکن(تقلب از نوری)
سوال فوتبالی 12
⏮فعالیت منزل هفته نوزدهم⏭
نمونه تفکر هفته ۱۵

...