۱۰۸۳
۹۲

-- کتاب خوانده‌ام

۴ محتوا

۱ دیدگاه

۰ فیلم

۸۳ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


اگر خداتوفیق بدهد دستی بر هنر داریم. فیلم ساز ، تدوین گر ، عکاس‌، گرافیست ، شاعر و آواپرداز

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

مجموعه عکس عاشورای حسینی

...