آموزش

چیستان های خیلی سخت


خلاصه :

بازهم چیستان

چیستان های خیلی سخت.

در صورتی که فقط یک کبریت داشته اید و به یک اتاق سرد و تاریک بروید و در آنجا یک شمع و یک چراغ نفتی باشد ، اول کدام را روشن می کنید؟

۳)شخصی خانه ی ساخته است که هر ۴ دیوار آن به سمت جنوب پنجره داشته است ، خرس بزرگی به این خانه نزدیک می شود.رنگ خرس چه رنگی است؟

چیستان سخت

صبح روز شنبه است و آقای کمالی به قتل رسیده است.هنگامی او به قتل رسیده که همسرش در خواب بود.همسرش هر چه را که دانسته به پلیس گفته است. او اینگونه گفت : در هنگام قتل، سرگرم آماده کردن صبحانه بود و خدمت کار هم در حال تمیزکاری و نظافت ، مستخدم هم پاکت های پستی را دریافت می نموده . پلیس بعد از اینکه صبحت های همسر مقتول را شنیده سریعا مجرم را دستگیر می کند. به نظرتان پلیس چه کسی را به عنوان مظنون دستگیر کرده چرا؟

۵ سال پیش
اول شمع

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

همسر مقتول قاتل است. زیرا او گفته در زمان قتل خواب بوده، چگونه شخصی که خواب است می تواند از اتفاقات اطراف خود با خبر باشد معمای دو

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران